Duyurular

Altın Emeklilik Yatırım Fonu Değişiklikleri Duyuru

  • Altın Emeklilik Yatırım Fonu İzahname-İçtüzük-Fon Tanıtım Formu değişiklikleri duyurusu için tıklayınız.

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel
Emeklilik Sistemine Aktarım

Suç Gelirleri ile Mücadele Politikamız

Yanlış Sigorta Uygulamaları Yönetmeliğinin Uygulama
Esaslarına İlişkin Genelge

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca 06.07.2011 tarihinde yayımlanan 2011/15 sayılı "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge"de "Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir." hükmü yer almaktadır.

Mavi Kart Sahipleri ve Altsoylarının Devlet Katkısından Yararlanması Hakkında Duyuru

Sigorta Haftası