Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Dağıtılabilir kâr (bakiye iadesi); Bir takvim yılı içinde elde edilen gelirler ve giderlerin arasındaki fark dağıtım öncesi katılım kârını veya zararını oluşturur. Dağıtım öncesi katılım kârına veya zararına bir takvim yılına ait yatırım geliri de eklenir.

Faaliyet Kârı/Zararı: İlgili yıldaki faaliyet kârı/zararı ilgili yıldaki gelir toplamından gider toplamı düşüldükten sonra bulunan tutardır.

  • Gelirler: Yıl içinde tahakkuk edilmiş primler (İptal ve iade primleri düşüldükten sonra) + Geçen yıldan devreden net tahsilat esaslı matematik karşılık (ve/veya kazanılmamış prim karşılığı) + Geçen yıldan devreden net muallak hasar karşılığı +Reasürans Komisyonu + Ödenen hasarlardaki Reasürans payı + Muallak hasar karşılığındaki reasürör payı +  Tahsilat esaslı matematik karşılıktaki (ve/veya kazanılmamış primler karşılığındaki) reasürör payı' dır.
  • Giderler: Yıl içinde ödenen hasarlar + Muallak hasar karşılığı + Tahsilat esaslı matematik karşılık (ve/veya kazanılmamış primler karşılığı) +Reasüröre devredilen prim + Ödenen Aracı Komisyonları + vekil ücreti (vekil payı)'dir.

Yatırım Geliri: Bir takvim yılına ait yatırım geliridir.  (yatırım geliri; yazılan primler- ödenen hasar - ödenen komisyon giderleri - vekil ücreti (vekil payı) matrahının yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelir)

Katılım Sigorta şirketi, herhangi bir seneye ait dağıtım öncesi katılım havuzu rakamının negatif olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz kalması durumunda eksik kalan bakiyenin. ilgili havuzla oluşturulan yatırımlardan karşılanması esastır. Havuzla oluşturulan yatırımların da eksik bakiyeyi karşılamaya yeterli olmadığı durumlarda bu farkı (eksik bakiye) faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen adı altında karşılamak durumundadır.

Takip eden senelerde dağıtım öncesi katılım havuzu rakamının pozitif olması durumunda Sigorta Şirketi bu kârı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin toplamını geri alana kadar, sahiplenecektir.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!