KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli müşterilerimiz, kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanun uyarınca, Şirketimiz “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıkladığımız çerçevede ve anılan kanunda öngörülen şekilde kaydedebilecek, işleyebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri


Şirketimizin başta 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedeceğiniz/akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.


Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar


Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar ( Hazine Müsteşarlığı, SPK, MASAK, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Şirketimizce hizmet alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi


Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları, Acenteleri, Şirketimiz internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği haklarınız


Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip bulunmaktasınız.